Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

Informacje o naborze wniosków Moduł I

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

AKTYWNY SAMORZĄD 2021

 

MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową                               .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że w 2021r. wnioski
o przyznanie dofinansowania lub refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” przyjmowane będą w terminie od dnia 01.03.2021r. do dnia 31.08.2021r.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w Systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/ System jest bezpłatny. Pełne korzystanie z Systemu SOW wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnionego przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy podpisu kwalifikowalnego.

W 2021r. pomoc finansową można uzyskać w następujących obszarach:

OBSZAR A

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16r.ż.) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcji narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy , adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

OBSZAR B

 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 r.ż.) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

 

OBSZAR C

Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
o napędzie ręcznym
);

 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16r.ż.) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób z ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania do wózka ręcznego, adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy
  w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

OBSZAR  D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka  przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowymi lub opiekunem prawnym dziecka;

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy są zawarte
w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021 roku.

 

Rozpatrywanie wniosków:

Informujemy, że wnioski są rozpatrywane w oparciu o punktowy system oceny, zgodnie
z preferencjami przyjętymi przez PFRON  oraz dodatkowymi kryteriami oceny określonymi przez Realizatora programu „Aktywny Samorząd” przysługującymi wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w 2021r.:

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU nr: 4100.AS. MI........................../2021
 – dotyczy Modułu I

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKU - punktacja stała

Maksymalna liczba punktów

Uzyskana liczba punktów

1

Wnioskodawca uzyskał do wniosku pozytywną opinię eksperta
w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z jego aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora)

 

 

 

10

 

2

Wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności,
a w przypadku osoby do 16 roku życia – w orzeczeniu
o niepełnosprawności posiada więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane
z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C)

 

 

10

 

 

3

Osoba zatrudniona (bez względu na formę zatrudnienia)

 

10

 

4

Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożył wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW

 

10

 

5

Wnioskodawca złożył wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku

 

5

 

6

Wnioskodawca w 2020 lub w 2021 roku został poszkodowany w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych

 

5

 

7

Osoba ucząca się (bez względu na poziom i formę edukacji)

 

10

 

8

Wnioskodawca pierwszy raz ubiega się o dofinansowanie przedmiotu określonego we wniosku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”

 

10

 

9

U Wnioskodawcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (nie dotyczy dzieci do 16 r. życia) występuje niepełnosprawność sprzężona - więcej niż jedna przyczyna niepełnosprawności wynikająca z posiadanego orzeczenia

 

 

10

 

10

Wnioskodawca jest mieszkańcem wsi

5

 

11

Wnioskodawca jest osobą zarejestrowaną jako poszukująca pracy

5

 

12

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza 764,00 zł (netto) na osobę.

 

10

 

 

RAZEM OCENA WNIOSKU (PKT 1- 12)

 

maksymalnie 100

 

Minimalna liczba punktów, uprawniająca do uzyskania dofinansowania wynosi: 25

         

 

POUCZENIE:

Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu. Realizator programu stosuje punktowy system oceny wniosków w oparciu o ustalone kryteria zawarte w Karcie Oceny Merytorycznej Wniosku. Każdy wniosek zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym będzie realizowany w kolejności wynikającej
z sumy punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej. Udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskają ocenę poniżej minimalnego progu punktowego, będzie uzależnione od możliwości wynikających z wysokości dostępnych środków PFRON na realizację programu.

Informacje i dokumenty programowe dostępne internetowo :

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-obowiazujace/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/1-marca-rusza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-aktywny-samorzad/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

DRUKI WNIOSKÓW dla osób nie korzystających z systemu SOW są dostępne do pobrania w załącznikach.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o naborze wniosków MI_2021 _ kopia.docx (DOCX, 191.48Kb) 2021-03-03 10:20:05 12 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Mikulska 03-03-2021 10:20:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Mikulska 03-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Mikulska 03-03-2021 10:21:08