Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektu ?Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego? realizowanego w Poddziałaniu 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

OGŁOSZENIE O zamówieniU

 

NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego” realizowanego w Poddziałaniu 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ___________________________________________________________________________ o wartości zamówienia poniżej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro,

o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

ul. 11 Listopada 2A

64-600 Oborniki

Tel: +48 61 29 73 126

Strona internetowa: http://bip.pcpr.powiatobornicki.pl/

Adres poczty elektronicznej: pcpr@powiatobornicki.pl

Godziny pracy: poniedziałek w godzinach od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku:

w godzinach od 7.00 do 15.00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - zwanej dalej "ustawą PZP" oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "IWZ".

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy PZP.

2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w IWZ zamieszczonych na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) na terenie powiatu obornickiego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2021 r., na potrzeby osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności - uczestników projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego”. Usługi świadczone będą w maksymalnym wymiarze do 1800 godzin zegarowych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zakres usług:

L.p.

Rodzaj usługi:

1.

rehabilitacja przyłóżkowa

2.

ćwiczenia oddechowe

3.

ćwiczenia izometryczne

4.

ćwiczenia bierne/redresyjne

5.

ćwiczenia równoważne i koordynacyjne (dysk sensomotoryczny, piłka rehabilitacyjna)

6.

pionizacja

7.

nauka samoobsługi

8.

nauka lokomocji/chodu

9.

masaż klasyczny/suchy

10.

sollux

11.

magnetoterapia

12.

ultradźwięki

13.

masaż wirowy

14.

elektroterapia

15.

ćwiczenia czynne w odciążeniu (UGUL)

16.

ćwiczenia samowspomagane

17.

rotor KKD i KKG

Zadaniem Wykonawcy usług jest dotarcie do miejsc zamieszkania odbiorców usług w umówionym z nimi terminie. Zapewnienie dojazdu osób realizujących zamówienie do odbiorców usług na terenie powiatu obornickiego należy do Wykonawcy. Usługi w miejscu zamieszkania odbiorców realizowane są z wykorzystaniem niezbędnego wyposażenia, każdorazowo dostarczonego do miejsca świadczenia usług przez Wykonawcę. Czas dojazdu do miejsc zamieszkania odbiorców usług nie jest wliczany do czasu świadczenia usług.

W przypadku usług świadczonych w formie stacjonarnej (gabinecie) ich odbiorcy docierać będą do miejsca świadczenia usług we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający zastrzega, że ze względu na uwarunkowania dot. grupy docelowej uczestników projektu - w szczególności na ograniczenia w mobilności odbiorców specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych, których świadczenie możliwe jest wyłącznie w gabinecie - miejsce świadczenia usług znajdować musi się w granicach administracyjnych powiatu obornickiego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że usługi świadczone w formie stacjonarnej stanowić będą maksymalnie 20% liczby wszystkich godzin usług realizowanych w ramach umowy.

Wskazana liczba godzin usług jest wartością maksymalną uwzględniającą prawo opcji. Zamówienie podstawowe stanowi 50% ilości wskazanych powyżej, pozostałe 50% będzie realizowane jako zamówienie opcjonalne w przypadku przekroczenia ilości wynikającej z zamówienia podstawowego. Zamawiający pokryje wynagrodzenie tylko za faktycznie przeprowadzone godziny świadczonych usług.

Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych dla każdego odbiorcy określony zostanie indywidualnie w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem prawnym), osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego.

 

Świadczenie usług opiekuńczych podlegać będzie indywidualnemu dokumentowaniu w postaci papierowej i obejmuje prowadzenie dla każdego odbiorcy:

- dziennika czynności opiekuńczych za dany miesiąc kalendarzowy;

- karty potwierdzającej skorzystanie z usług opiekuńczych przez odbiorcę oraz prowadzenie zbiorczego zestawienia kalkulacyjnego za miesiąc kalendarzowy, stanowiącego podstawę rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą.

 

3.2. Projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

4.1. Umowa o udzielenie zamówienia na usługę zostanie zawarta na czas oznaczony.

4.2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia do dnia 31 sierpnia 2021 r., nie dłużej jednak niż do czasu wyczerpania zakresu przedmiotu umowy z zastrzeżeniem prawa opcji lub kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

5. KRYTERIA OCENY OFERT.

5.1. Oferty podlegać będą ocenie na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena brutto za 1 godzinę zegarową usług - 60 % (waga kryterium 60 %, maksymalnie do uzyskania 60 punktów)

Oferta z najniższą ceną brutto za 1 godzinę zegarową usług otrzymuje 60 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone wg wzoru:

Lp = ( Cn / Cb) x 60 pkt,

gdzie:

Lp - liczba punktów wyliczona dla danej oferty,

Cn - najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,

Cb - cena brutto badanej oferty.

 

Ocena na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do IWZ.

 

2) Doświadczenie osoby/osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (waga kryterium 40 %, maksymalnie do uzyskania 40 punktów)

Zamawiający przyzna Wykonawcom, którzy wskażą odpowiedni okres doświadczenia zawodowego osoby/osób wyznaczonej/wych do realizacji zamówienia:

• przynajmniej 2 lata a poniżej 3 lat - 0 punktów

• przynajmniej 3 lata a poniżej 5 lat - 10 punktów

• przynajmniej 5 lat a poniżej 7 lat - 20 punktów

• przynajmniej 7 lat a poniżej 9 lat - 30 punktów

• przynajmniej 9 lat - 40 punktów

Ocena na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do IWZ oraz w Wykazie (wskazaniu) osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - Załącznik nr 4 do IWZ.

UWAGA: Zamawiający zastrzega, że ocena ofert w kryterium doświadczenia osoby/osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (waga kryterium 40 %, maksymalnie do uzyskania 40 punktów) dokonana zostanie w odniesieniu do tej osoby, co do której wskazano w ofercie Wykonawcy największe doświadczenie. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, że osoba ta zrealizuje nie mniej niż 30% godzin usług, świadczonych przez Wykonawcę w ramach umowy. W przypadku zdarzeń losowych skutkujących niemożnością realizacji usług przez tę osobę Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia osoby o doświadczeniu nie mniejszym, niż doświadczenie osoby w odniesieniu do której przyznano Wykonawcy punkty. Odpowiednie postanowienia w tym zakresie zawierać będzie umowa zawarta z Wykonawcą.

5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w IWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

5.3. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na tej stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.

6. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

6.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11 Listopada 2A, 64-600 Oborniki do dnia 22 stycznia 2020 r. do godziny 12.00. Decyduje data złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego.

6.2. Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11 Listopada 2A, 64-600 o godzinie 12.15.

Zatwierdzam:

 

_________________________

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego)

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 202001141001.pdf (PDF, 1.4MB) 2020-01-14 14:05:40 1.4MB 232 razy
2 202001141001-1.pdf (PDF, 3.7MB) 2020-01-14 14:07:00 3.7MB 192 razy
3 Załącznik 1 do IWZ_Formularz ofertowy.doc (DOC, 472KB) 2020-01-14 14:07:00 472KB 192 razy
4 Załącznik 2 do IWZ_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc (DOC, 459KB) 2020-01-14 14:07:00 459KB 185 razy
5 Załącznik 3 do IWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc (DOC, 459KB) 2020-01-14 14:07:00 459KB 222 razy
6 Załącznik 4 do IWZ_Wykaz osób wyznaczonych.doc (DOC, 489KB) 2020-01-14 14:07:00 489KB 198 razy
7 Załącznik 5 do IWZ_Oświadczenie Wykonawcy RODO.docx (DOCX, 57.KB) 2020-01-14 14:07:00 57.KB 188 razy
8 Załącznik 6 do IWZ_Minimalny zakres postanowień umownych.pdf (PDF, 315KB) 2020-01-14 14:10:40 315KB 215 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 302KB) 2020-01-22 14:35:22 302KB 205 razy
Udzielenie zamówienia
1 informacja o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 253KB) 2020-01-27 09:31:26 253KB 224 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Piasecka-Stabla 14-01-2020 14:04:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Piasecka-Stabla 14-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Mikulska 27-01-2020 09:31:26